login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

  obalkaok

Základní charakteristika školy

Základní škola Moravany, okres Pardubice se nachází v obci s necelými 2300 obyvatel. Základní škola je jedinou školou v obci, zároveň je spádovou školou pro obce a místní části Moravany, Moravanský, Platěnice, Turov, Čeradice, Lipec, Nové Holešovice, Slepotice a Bělešovice. Kapacita školy je v současné době naplněna z 74% (170 žáků z 230 možných).

Škola nemá profilované třídy. Cizí jazyky jsou na škole vyučovány od 2. a 7. ročníku. Vybavení školy není na příliš dobré úrovni, v minulosti byla pozornost soustředěna spíše na zajištění funkčnosti obou budov školy (zateplení budov, výměna oken). Škola má ze zjišťovaných specializovaných učeben k dispozici pouze cvičnou kuchyňku a učebnu ICT, která je však značně zastaralá. Učebna jazyků, učebna přírodovědných předmětů a dílny chybí. Školní družina má dostatečnou kapacitu pro žáky 1. – 3. ročníku.

Škola každý rok vybírá od žáků příspěvek na pořízení výtvarných potřeb, zároveň jsou v průběhu školního roku vybírány prostředky na různé vzdělávací a kulturní akce, které čítají cca 200,- Kč na žáka. Další aktivity (plavání, škola v přírodě, lyžařský výcvik, exkurze) jsou hrazeny v příslušném ročníku, částečně jsou financovány také z grantů a dotací. Z finančních důvodů se žáci některých akcí neúčastní (jedná se zejména o lyžařský výcvik, kde jsou náklady na účast vyšší; proto mají možnost absolvovat lyžařský výcvik žáci od 6. do 8. ročníku).

Žáci mají možnost dohodnout se s vyučujícími na bezplatném doučování, obvykle formou konzultací. Během konzultace mají možnost procvičovat zvolené učivo nebo si jej nechat znovu vysvětlit; doučování je individualizováno dle potřeb daného žáka.

Škola nabízí žákům také volnočasové aktivity. Z celkového počtu 16 aktivit jsou 3 zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole.

Škola se nepotýká s nadstandardním počtem výchovných opatření, ani neomluvenými hodinami žáků. Z posledního zápisu ČŠI vyplývá, že se škola potřebuje více zaměřit na aktivizační metody ve výuce. I proto je nutné zajistit lepší materiální zázemí pro vyučování.

1       Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka

Čtenářskou gramotností je rozuměno porozumění psanému textu a mluvenému slovu s cílem adaptace žáka do společnosti. Žák za pomoci různých metod a prostředků získává schopnosti a dovednosti potřebné pro orientaci v textu nejen uměleckém, ale zejména v textu běžně užívany.

                Prostředky čtenářské gramotnosti jsou v Základní škole Moravany, okres Pardubice velmi omezené. Škola disponuje prostředky školní knihovny. Součástí je učitelská knihovna, která obsahuje odborné publikace; využívají ji pedagogové. Žákovská knihovna obsahuje beletrii a encyklopedie, jež směřují na dětské čtenáře. Bohužel nemá škola prostory, které by sloužily jako samostatná školní knihovna, proto není možné poskytovat mimoškolní výpůjčky. Knihy ze školní knihovny jsou hojně užívány během vyučování různých předmětů.

1.1      Co proběhlo dobře

Základní škola od školního roku 2018/2019 navázala užší spolupráci s místní knihovnou. Žáci navštěvují v rámci výuky městskou knihovnu, kde je paní knihovnice seznamuje s knihami i možnostmi knihovny. Do budoucna je plánovaný společný projekt školy a knihovny.

knihovna1

1.2      V čem byla škola úspěšná

Za úspěch pokládáme vysoké procento úspěšnosti žáků u přijímacích zkoušek na střední školy (93% žáků, kteří podali přihlášku na maturitní obory, bylo přijato). Pozitivem je i navázání spolupráce s Komunitní školou Hrochův Týnec, díky které mají žáci možnost účastnit se divadelních a kulturních akcí.

1.3      V čem by se mohla zlepšit

Do budoucna by bylo dobré zajistit pro absolvující ročník pracovní sešity určené přímo k rozvoji čtenářské gramotnosti. Dalším krokem je zajišťování různorodých aktivit, které by vedly ke zvýšení zájmu žáků o čtenářskou gramotnost, jako jsou besedy s autory, zhlédnutí divadelních představení. V plánu je aktivní vyhledávání a využívání grantů a dotací, které se věnují rozvoji čtenářské gramotnosti.

V rámci spolupráce s místní knihovnou plánujeme provázat elektronickou evidenci školní a obecní knihovny tak, aby bylo možné rychle zjistit, zda je požadovaná kniha k dispozici alespoň v jedné z knihoven. Jednání se zřizovatelem budou probíhat v následujícím školním roce 2019/2020.

1.4      V čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit

Jako příležitost pro zlepšení vnímáme rozvoj školní knihovny a její zpřístupnění žákům. Škola plánuje do budoucna nalézt prostory vhodné pro školní knihovnu, je však nutné také zajistit její vybavení nábytkem a samozřejmě doplnění knižních titulů, které by podpořily zájem dětí o četbu. Prozatím by bylo možné alespoň vybavit chodby školy malými knihovnami, z nichž by si mohli žáci vypůjčovat knihy o přestávkách, případně zřídit třídní knihovničky.

                Vzhledem k tomu, že psaný text je součástí všech stránek života, je zcela logické propojení s informační gramotností. Proto je pro zlepšení čtenářské gramotnosti na naší škole nutné mít kvalitní informační vybavení (počítače, aktuální software, internetové připojení, počítačové programy).

Čtenářská gramotnost je zásadní pro porozumění okolnímu světu, tudíž na ni klademe velký důraz. Nelze ji vymezit pouze do hodin českého jazyka, neboť s textem pracuje žák prakticky v každé hodině. Z tohoto důvodu přistupujeme ke čtenářské gramotnosti komplexně a snažíme se pořizovat aktuální učební texty a odborné časopisy. Zlepšení elektronického přístupu k textům, aplikacím a programům je podle nás logickým krokem k pozitivnímu posunu.

2       Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka

Matematická gramotnost vymezuje a rozvíjí schopnosti a dovednosti jedince v souvislosti s matematikou a její úlohou ve světě. Škola podporuje žáky v jejich osobním rozvoji směrem k matematické gramotnosti, nicméně postrádá možnosti pro moderní výukové metody. Naším cílem je, aby žáci dokázali využívat kompetence matematické gramotnosti v reálném životě.

2.1      Co proběhlo dobře

Škola se každoročně zapojuje do matematických olympiád (Pythagoriáda, Klokan), úroveň matematické gramotnosti na škole je dobrá.O zapojení do soutěží mělo zájem velké množství žáků.

2.2      V čem byla škola úspěšná

Logické myšlení a matematickou gramotnost prokázali žáci školy v soutěži Piškvorky, v níž postoupili do kola ve Vysokém Mýtě, kde se utkali s žáky gymnázia.

2.3      V čem by se mohla zlepšit

Z hlediska zlepšení úrovně matematické gramotnosti žáků by bylo dobré využívat logické hry a hlavolamy, více je zapojovat nejen v hodinách matematiky. Zejména na prvním stupni je možné častěji zařazovat tematické deskové hry, jež podporují matematické uvažování, modelování a argumentaci.

2.4      V čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit

Problematická je absence nejen výukových, ale i didaktických pomůcek, s jejichž pomocí by bylo možné využívat různé metody. Domníváme se, že základem pro vzdělávání je zájem, a proto je třeba žáky pro věc nadchnout, například prostřednictvím ICT programů, vizualizace na Smart tabuli a ukázkou na matematických modelech. Z toho vyplývá, že stejně jako u čtenářské gramotnosti, i zde je nutný rozvoj informačních technologií školy, díky nimž bychom mohli posunout výuku dále.

pasco2

3       Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech

Kromě výše zmíněných gramotností existují další, které je nutné při vzdělávání brát v úvahu, zejména finanční, informační, přírodovědnou a polytechnickou gramotnost. Neméně důležitá je i občanská a společenskovědní gramotnost. Žák má být vzděláván komplexně a vyváženě, tudíž dbáme na všestranný vývoj žáků, avšak s ohledem na jeho individualitu.

3.1      Co proběhlo dobře

Škola se ve školním roce 2018/2019 zařazena do projektu „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

                Žáci se účastnili programu v Ekocentru Paleta v Chrudimi. Všechny třídy absolvovali exkurzi do Ekoncentra, kde se zapojovaly do různých programů (program zaměřený na recyklaci (rozvoj přírodovědné gramotnosti), výroba papíru, pečení chleba (polytechnická gramotnost)).

dur

3.2      V čem byla škola úspěšná

Žáci se aktivně zapojili v rámci environmentální výchovy do úklidu obce. V rámci školního projektu ve spolupráci s obcí a mateřskou školou pak žáci podpořili výsadbu zeleně v obci. Na škole se nám podařilo vyčlenit část pozemku na zahradnické aktivity – se žáky pěstujeme různé plodiny, žáci tak rozvíjí manuální zručnost a zároveň si vytváří kladný vztah k půdě a přírodě. Těší nás samostatná aktivita žáka, který byl motivován naší školní akcí a vytvořil do školních prostor krmítko pro ptactvo.

V květnu uspořádala škola pěveckou soutěž Moravanský slavík, jíž se zúčastnili především žáci 1. stupně. Také se žáci zapojili do školní přírodovědné soutěže zaměřené na poznávání rostlin a živočichů.

                Za velký úspěch považujeme spolupráci školy s místními firmami, které umožnily žákům exkurze do svých provozoven. Žáci tak měli příležitost nahlédnout do reálného fungování podniků.

3.3      V čem by se mohla zlepšit

Škola plánuje nadále zlepšovat individuální přístup k potřebám žáků, ať už se jedná o jejich vzdělávací potřeby dle určení poradenského zařízení, nebo momentální potřeby žáka (rodinná či sociální situace). Tento individuální přístup k jedinečnosti žáků se nám daří, přesto je vždy prostor pro zlepšení, např. individualizované úkoly pro nadané.

3.4      V čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit

Zamýšlíme zaměřit se na spolupráci s místními podniky, které by mohly podporovat rozvoj žáků zejména v oblasti polytechnické gramotnosti. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje v současné době prostorami dílen, dáváme si za cíl je vybudovat a vybavit minimálně základními nástroji tak, aby na škole mohly být vyučovány polytechnické předměty a rozvíjena manuální zručnost žáků.

                Pro podporu přírodovědné gramotnosti žáků bychom chtěli zakoupit program Pasco. Zajímavé by bylo zařadit i různé exkurze, jež však není možné bez finanční podpory absolvovat.

pasco

4       Další potřeby rozvoje školy

Ačkoliv školní budovy jsou soustavně opravovány a udržovány, je nutná obnova školního vybavení. Třídy je potřeba vybavit novými ergonomickými židlemi pro žáky, nastavitelnými stoly. Rekonstrukci však vyžadují i další prostory školy – z hygienické kontroly vyplynulo, že školní kuchyň má technické nedostatky v úseku přípravy potravin.

4.1      Co proběhlo dobře

Škole se podařilo získat podporu místních podniků, které poskytly finanční dary na učební polepy na schodiště. Podařilo se nám zajistit umělecké malby do školních prostor budovy 2. stupně a vylepšit tak učební prostředí.

schodiste6

 

4.2      V čem byla škola úspěšná

Zaměstnanci školy procházejí pravidelnými školeními, aby mohli používat moderní výukové metody. Dále se nám podařilo odstranit některé závady uvedené ve zprávě hygieny, další opravy budou následovat. Za velký úspěch považujeme pořádání školních akcí pro veřejnost (Vánoční jarmark, Velikonoční dílničky, Výstava obrazů), které jsou navštěvované.

                Také spolupráce se SRPDŠ je velice přínosná, společně uskutečňujeme výlety, exkurze a soutěže.

P4301909

4.3      V čem by se mohla zlepšit

Plánujeme více zapojit do aktivit školy rodiče a širší veřejnost. Pro zlepšení prostor školy chceme v příštím školním roce zajistit výmalbu budovy 1. stupně a pokusit se zajistit sponzorské dary pro zřízení relaxačních koutků a knihovniček.

4.4      V čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit

Problémem školy jsou chybějící finance na provádění zásadnějších rekonstrukcí (vybavování učeben, zakoupení elektronického systému do školní jídelny, zavedení užívání čipů).

Závěr

Základní škola Moravany, okres Pardubice se zaměřuje na individuální přístup k žákům a rozvoj jejich jedinečných schopností a dovedností. Ze základních bodů reflexe jednotlivých gramotností vyplývá, že v současné době je třeba se nejvíce zaměřit na čtenářskou gramotnost. Nejlépe a především nejvšestranněji lze pro její rozvoj využívat ICT technologie – počítače, tablety, různé aplikace a programy. Proto chceme začít renovací počítačové učebny, v níž pak bude možné rozvíjet všechny další druhy gramotností, což vnímáme jako základ a prioritu.

                                                                                                                                                 Mgr. J. Felcmanová

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male