login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole.

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT –    dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaný MŠMT

b) skupinová výuka – výuka od 11. 5. 2020 za přítomnosti žáků ve škole

c) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

d) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m (minimálně 1,5 m)

II. Organizace skupinové výuky

 • Realizace všech aktivit ve škole je na základě dobrovolnosti žáků.
 • Vzdělávání bude probíhat ve skupinách s max. počtem 15 žáků (přednostně budou tvořeny skupiny dle jednotlivých tříd)
 • Složení skupin bude po celou dobu vzdělávání neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit souhlas s docházkou do školy a to vyplněnou přihláškou na email ředitelky školy a čestným prohlášením.
 • v případě žáků 9. třídy do 7. 5. 2020.
 • v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020
 • Podmínkou vstupu do objektu školy a účast ve výuce je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude žák do objektu školy vpuštěn = čestné prohlášení
 • Vyjádření souhlasu je na email ředitelky školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Žák pro skupinovou výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek s 2 ks sáčků z neprodyšného materiálu.
 • Žák může být uvolněn/omluven ze skupinové výuky na základě písemné omluvy zákonného zástupce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den. Pozdější příchod na skupinovou výuku nebo odchod před ukončením skupinové výuky není možný.
 • Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Škola musí provádět dezinfekci toalet minimálně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů (kliky, vypínače, klávesnice – myši) musí být realizována několikrát denně.
 • Vedoucí provozu s vedením školy provede poučení provozních zaměstnanců o způsobu úklidu a provádění dezinfekce v tomto období.
 • Toalety musí být vybaveny nádobou na dezinfekci s dávkovačem, mýdlem s dávkovačem, jednorázovými ručníky.
 • Dezinfekční prostředky pro 1. stupeň jsou z bezpečnostního důvodu přidělovány do tříd.
 • Určení místnosti pro pobyt osoby podezřelé na nákazu COVID 19.
 • Pro žáky 9. ročníku bude zajištěna příprava na přijímací řízení od 11. 5. 2020.
 • Pro žáky 1. Stupně budou zajištěny dopolední a odpolední aktivity dle zájmu a skupin 25. 05. 2020.
 • Bude zahájen provoz školní jídelny od 25. 05. 2020 pouze pro žáky navštěvující odpolední skupinu.
 • Ranní družina nebude poskytována.
 • Jsou povolené jen aktivity v prostorách školy a na pozemku školy (zahrady, hřiště). Žádné aktivity mimo areál školy nejsou povoleny.
 • Škola vypracuje seznam pedagogických pracovníků, kteří budou realizovat vzdělávací aktivity a kteří budou realizovat zájmové aktivity.
 • Škola sestaví rozvrhy, harmonogram přestávek a pobytu ve venkovním areálu dle vzniklých skupin tak, aby docházelo k jejich střídání.
 • Škola informuje zákonné zástupce před otevřením školy o:
 • organizaci vzdělávacích aktivit jako je povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení,
 • provozní době školy,
 • provozu školy a hygienických opatření,
 • způsobu předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Tabulka č.1:  harmonogram vstup žáků  9. třídy do školy, přesun do tříd a začátek o 10 minut později

 

den

čas

předmět

vyučující

Distančně

Pondělí

8:00 – 12:00

Matematika

Mgr. Provazník

Mgr. Provazník

Úterý

8:00 – 12:00

Matematika

Mgr. Provazník

Mgr. Provazník

Středa

8:00 – 12:00

Český jazyk

Bc. Beran

Mgr. Slavíčková

Čtvrtek

8:00 – 12:00

Český jazyk

Bc. Beran

Mgr. Slavíčková

Pátek

8:00 – 12:00

Matematika

Mgr. Provazník

Mgr. Provazník

Tabulka č. 2 : harmonogram vstup žáků 1. stupně do školy, přesun do tříd a začátek o 10 minut později.

 Časový harmonogram vyučování bude upřesněn po vytvoření skupin v týdnu před nástupem.

třída/skupina

Čas: dopolední skupiny

blok

čas

Čas: odpolední skupiny

Šatna/vchod

1. třída

7:45 – 12:00

bloky dle sestaveného rozvrhu

1 blok max. 60 min

Přestávky dle potřeb žáků i během realizace bloku – rozpis až podle počtu skupin.

12:00 - 16:00

I. stupeň / u šaten

2. třída

7:45 – 12:00

bloky dle sestaveného rozvrhu

12:00 - 16:00

I. stupeň / u šaten

3. třída

7:45 – 12:00

bloky dle sestaveného rozvrhu

12:00 - 16:00

I. stupeň / u šaten

4. třída

7:45 – 12:00

bloky dle sestaveného rozvrhu

-

II. stupeň

5. třída

7:45 – 12:00

bloky dle sestaveného rozvrhu

-

II. stupeň

 • Vzdělávací aktivity (dopolední aktivity) zajišťují pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelů i asistentů pedagoga.
 • Pedagogický pracovník vede evidenci o docházce do skupin (třídní kniha pro skupiny)
 • Tělesná výchova v běžné podobě není umožněna, ostatní výchovy se realizují podle potřeb.
 • Hodnocení je realizováno formativním způsobem, zpětnou vazbu vyžadujeme.
 • Doporučeno je zařazování pohybových chvilek na protažení a relaxaci.
 • Vzdělávání je realizováno formou bloků.

III.  Pohyb žáků před školou

 • Povinnost nosit roušku a udržovat odstup 2m.
 • Nevytvářet skupiny před školou a docházet krátce před stanoveným časem příchodu do školy.

Čas je určen pro každou skupinu tak, aby se minimalizoval kontakt žáků.

Čas příchodu žáků ke škole a doba jejich pobytu před školou: příchod maximálně 5 minut před stanoveným časem vstupu do školy (pokud je to možné, např. příjezd vlaku či autobusu)

 • Dohled na pořádek před školou – personálně určená osoba, která si bude žáky vyzvedávat a organizovat
 • Vstup do školy je dovolen pouze žákům, nikoliv jejich doprovodu
 • Určený čas je třeba ze strany žáků dodržovat. Pokud dojde k pozdnímu příchodu žáka, osoba, která jej vpustí do školy, provede jeho kontrolu, zda je na seznamu žáků a dohlédne na jeho přesun do dané skupiny. Takovýto postup lze pouze výjimečně a to zejména u žáků dojíždějících.
 • Pokud se žák nedostaví do školy ve stanovenou dobu a nepředloží závažní důvod pozdního příchodu, nebude do školy v daný den vpuštěn.

IV. Vstup do školy

 • Budova II. stupně – hlavní vchod: do školy pouští žáky jednotlivě za sebou s dodržováním odstupů paní uklízečka společně s pedagogickým pracovníkem. Kontrolují jmenný seznam přihlášených žáků. Žák, který není na seznamu nahlášených žáků, nebude do školy vpuštěn.
 • Budova I. stupně – vchod u šaten: do školy pouští žáky jednotlivě za sebou s dodržováním odstupů paní školnice společně s pedagogickým pracovníkem. Kontrolují jmenný seznam přihlášených žáků. Žák, který není na seznamu nahlášených žáků, nebude do školy vpuštěn.
 • Při vstupu do šaten si žáci vydesinfikují ruce pod dohledem pedagogického pracovníka a po odložení svršků se přesunou k východu ze šaten. Po celou dobu dodržují stanovená hygienická pravidla – roušky a odstupy, nedotýkat se vzájemně

V. Pohyb po škole, určení místností WC, prostorů pro přesun

 • Výukovou místností učebna 8. třídy. WC určené pro žáka je umístěné v prvním podlaží budovy, pro přesun požívají žáci chodby, schodiště.
 • Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, návštěvě WC či společných prostor je nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech ve společných prostorách školy, návštěvě WC musí žáci i zaměstnanci používat roušky.
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti i používání roušky platí i při pohybu ve venkovních prostorech školy.
 • Vyčleněné prostory, ve kterých se mohou pohybovat žáci (zaměstnanci)

prostory

koho se týká

čas

hygienická opatření

Třídy

Žáci určených skupin

Doba dopoledních aktivit

Dezinfekce rukou

(roušky)

Šatny

Žáci určených skupin

Přestrojení

Dezinfekce rukou

(roušky)

Sociální zařízení

Žáci určených skupin

Určené přestávky

Dezinfekce rukou

(roušky)

Chodba

Žáci určených skupin

Pouze pro přesun žáků

Roušky

Školní pozemek

Žáci určených skupin

Určené přestávky

Roušky

Učebny školní družiny

Žáci určených skupin

Doba odpoledních aktivit

Dezinfekce rukou

(roušky)

VI. Pobyt ve třídě

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení nebo nenošení roušky rozhoduje pedagogický zaměstnanec.
 • Žák sedí sám v lavici, nemění si místo.
 • Pokud žák sedí v lavici, může si na základě pokynu pedagoga sundat roušku, kterou musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí požitá rouška uložit do sáčku a tento uzavřít (např. zavázat, uzel apod.)
 • Pokud žák pracuje sám před tabulí, nemusí si roušku nasazovat.
 • Pedagogové volí takové aktivity, které nebudou komplikovat nasazování a sundávání roušek.
 • Žáci si přinesou vlastní a vydesinfikované školní potřeby (psací, rýsovací, nůžky, lepidla), nelze si pomůcky vzájemně půjčovat.
 • V průběhu pobytu ve třídě organizuje pedagogický zaměstnanec větrání. Podle venkovních podmínek průběžně nebo minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut.
 • Po každém vzdělávacím bloku, opuštění třídy, před konzumací potravin si žáci umyjí ruce, popřípadě podle pokynů pedagogického zaměstnance i vydezinfikují.

VII. Způsob využívání toalet

 • Žáci užívají toalety vždy na svém patře, nepřecházejí a dodržují zásady hygieny (používají mýdlo a jednorázové utěrky).
 • Toalety se využívají zásadně v době určené přestávky (jednotlivé skupiny si určují své přestávky podle stanoveného harmonogramu).
 • Individuální odchody na toalety jsou vždy po dohodě s pedagogickým pracovníkem – po návratu do třídy použije desinfekce na ruce.

VIII. Pohyb po chodbách

 • Volný pohyb po chodbách není povolen, pouze přesuny žáků.
 • Není povoleno navštěvování žáků mezi skupinami.
 • Na školním pozemku se žáci pohybují v blízkosti své skupiny, nesmí docházet ke kontaktu mezi žáky jednotlivých skupin.
 • Vyučující využijí školní pozemek k relaxaci a aktivnímu odpočinku o přestávkách (dle harmonogramu

IX. Přestávky

 • Žáci si o přestávce nasadí roušky, pokud je předpoklad pohybu po třídě, případně přesun na toaletu, nebo přechod na školní pozemek.
 • Přestávky jsou realizovány po skončení jednotlivých bloků dle harmonogramu.

X. Odpolední aktivity

 • Zájmové aktivity se nehradí (nejde o školní družinu).
 • Aktivity realizují vychovatelé školní družiny a dle potřeby i asistenti pedagoga.
 • Přebírají dané skupiny žáků, žáci se nesmí přerozdělovat.
 • Žáky vychovatelé přeberou ve třídě, dojdou na oběd, po návratu provedou dezinfekci.
 • Realizují zájmové aktivity v prostorách určených pro jednotlivé skupiny.
 • Činnost aktivit je max do 16 hodin, žáky si vyzvedávají zákonní zástupci.

XI. Povinnosti žáků

 • Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.
 • Mít k dispozici minimálně 2 ks roušek denně.
 • Nosit ve vnitřních i venkovních prostorech školy roušku. Výjimku povoluje pedagogický zaměstnanec.
 • Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob.
 • Pohybovat se pouze v prostorech určených pro skupinu, do které je žák zařazen.
 • Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po delší dobu.
 • Žákům je zakázáno – kontaktovat a setkávat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i

 venkovních prostorech školy

- shromažďovat se před příchodem do školy a při odchodu ze školy před školou

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

XII. Povinnosti zákonných zástupců

 • Přihlásit žáka do výukové skupiny (oznámit vedení školy účast žáka) do 7. 5. 2020 – žáky 9.tř, do 18. 5. 2020 – žáky 1. stupně
 • Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 • Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do skupinové výuky.
 • Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19

XIII. Stravování

 • Stravování ve školní jídelně se řídí platnými předpisy a Metodickým materiálem odboru školství krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 6.5.2020 (č.j. MMošKrÚPk/1/2020).
 • Jídelníček bude zveřejněn na webových stránkách školy  v sekci školní jídelna/aktuální jídelníček
 • Žáci, kteří se účastní odpolední skupiny, nají nárok na oběd.
 • Na oběd budou žáci 1. stupně dovedeni pedagogickým pracovníkem, který bude zároveň dohlížet na desinfekci rukou při vstupu do školní jídelny a pomůže organizačně zajistit vydávání obědů kuchařkám.
 • Po dobu konzumace oběda budou žáci sedět na svém místě a roušky budou mít uložené v sáčcích. Budou dbát pokynů pedagogického pracovníka.
 • Obědy budou probíhat dle harmonogramu, aby se žáci z různých skupin a cizí strávníci pod dobu oběda nesetkali.

XIV. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

 • Provést poučení žáků skupiny 1. den v 1. hodině skupinové výuky.
 • Organizovat shromáždění výukové skupiny před školou a kontrolovat plnění povinností žáků při shromažďování (dodržování vzdáleností, nošení roušek, shlukování žáků různých skupin. Pedagogický zaměstnanec musí být na místě shromáždění 15 minut před začátkem shromáždění.
 • Organizovat a zajistit bezpečný přesun žáků z místa shromáždění do výukové místnosti.
 • Zajistit dezinfekci rukou žáků nebo kontrolovat mytí rukou žáky v učebně podle tohoto pokynu (začátek skupinové výuky, po návratu z ostatních prostor areálu školy apod.)
 • Zajistit větrání výukové místnosti průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut.
 • Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, dezinfekce rukou, papírových ručníků vynášení košů v průběhu výuky (pobytu výukové skupiny ve výukové místnosti)
 • Dohlížet na dodržování tohoto pokynu žáky.

XV. Povinnosti při úklidu

 • Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky (funkčnost osoušečů).
 • Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.
 • Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu.
 • Provádět průběžně, nejméně 1x za den dezinfekci baterií, ovladačů splachování, osoušečů, sedátek na WC.
 • Provádět průběžně, nejméně 1 x za den dezinfekci míst ve společných prostorech škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.)
 • Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.
 • Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.
 • Vynášet nejméně 1 x denně odpadkový koš z výukových učeben.
 • Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.
 • Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

XVI. Omezení vstupu cizích osob do školy.

   Vstup mají povolen:

a) zaměstnanci a žáci školy  (splňující podmínky pokynu ředitele školy k provozu školy ze dne     6.5.2020)

b) kontrolní orgány

c) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

d) zákonní zástupci, po předchozí domluvě s pedagogickým  zaměstnancem nebo vedením školy

V Moravanech dne 06. 05. 2020                                                              Mgr. Felcmanová Jana, řed. školy


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní list, žádost o odklad a zápisní lístek do ŠD najdete na webových stránkách školy 

dokumenty/škola/informace k zápisu.

 

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 734 658 764
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Jitka Rathouská
(výchovná poradkyně)
603 536 366
jitka.rathouska@zsmoravany.cz

      

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE OBEC

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male