Období, kdy jsme si navzájem byli mnohdy velmi nablízku, ale zároveň tak vzdálení. Zažili jsme měsíce, jež nutily každého z nás žít jiným způsobem, než jsme byli až doposud zvyklí. Museli jsme se učit žít život jiným způsobem, novým pracovním dovednostem, ale třeba i novému využití času a novým zvyklostem v soužití s našimi blízkými. Nebyl to lehký rok. Byl však i velmi inovativní!

V naší škole jsme od jara roku 2020 neustále pracovali na vylepšování distanční výuky. Připomenu, že od počátku jsme měli nastavené tři druhy vyučovacích hodin:

1) online hodiny

2) konzultační hodiny – byly zaměřené na individuální přístup k žákům

3) tzv. asynchronní hodiny.

Snažili jsme se distančí výuku zpestřovat a oživovat, neboť jsme cítili s přibývajícími měsíci, že distanční výuka je svým způsobem pro všechny unavující, neměnná a zároveň pro zdraví osob rozhodně ne ideální. Řada projektů byla žáky moc pěkně zpracována. Příkladem jsou zpracované informační tabule žáků 7. třídy v Bělešovicích, časopis, poznávací cesty a další.

Chtěla bych všem žákům na tomto místě poděkovat. Byli a jsou „super“.

Je pravda, že školní rok 2020/21 přinesl výrazné změny do výuky. Určitě jsme nemohli žáky naučit to, co ve škole. Jsem však přesvědčena, že jsme udělali maximum možného. A za to patří celému pedagogickému sboru obrovské poděkování.

Kolegyně, kolegové – moc Vám všem děkuji!

Současně se ukázalo, že můžeme žáky naučit i spoustu jiných dovedností a znalostí. A vím, že se to i povedlo. V budoucnu uvidíme, jak na tom současná generace žáků bude. Osobně jsem ale přesvědčena, že vzdělávací systém je natolik dlouhý a flexibilní, že tento školní rok nebude s odstupem času hodnocen záporně.

Složitou situaci prožívali žáci končícího ročníku 9. třídy se svými učiteli českého jazyka a matematiky. Ukázalo se, že náš školní systém byl nastaven rozumně. Žáci 9. třídy u přijímacích zkoušek uspěli. Chce se zvolat: „Super“.  Všem žákům 9. třídy ještě jednou gratuluji.

Velice často jsem všechny ty měsíce myslela na rodiče žáků. Oni měli možná z nás všech nejtěžší úlohu. To na nich bylo zajistit vše potřebné pro výuku svých ratolestí z domova. A mnohdy to bylo velmi náročné. Obzvlášť pro rodiny s více dětmi. Vážení rodiče, dovolte mi před vámi všemi smeknout. Máte můj obdiv za pomoc při výuce i za to, jak jste vše zvládli. Děkuji Vám!

Závěrem mi dovolte několik slov k pedagogům naší školy. Chtěla bych upozornit, že ani nás nikdo na danou situaci nepřipravoval. Museli jsme se všichni naučit spoustu nových věcí. Museli jsme změnit své životy. I my jsme zažívali strach o své blízké. Ovšem jsme toto vše museli prožít takzvaně „za chodu“. I paní učitelky a páni učitelé mají své rodiny a museli zvládat učivo z domova, vytvořit podmínky pro své blízké. Mohli jsme na cestě průběhem školního roku udělat chyby. Nikdo ale není dokonalý. Přesto bych chtěla touto cestou poděkovat všem zaměstnancům školy. Za vše. Hlavně za to, jak zvládli tuto nelehkou dobu. Jak se s ní vypořádali. Jsem velice hrdá na naše zaměstnance – a nejen na učitele. Velký dík patří i provozním zaměstnancům školy, kteří měli situaci nelehkou.

Žákyně, žáci, rodiče, kolegyně a kolegové, přeji Vám všem pohodové a opravdu zasloužené prázdniny a dovolené. Odpočívejte a snažte se načerpat co nejvíce energie do dalších dnů a měsíců. Věnujte se vašim koníčkům. A hlavně buďte zdraví.

Hezké dny Vám všem.

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka ZŠ Moravany